ஓரெழுத்து ஒரு மொழி சொற்கள்

April 11, 2019 MADHAVAKRISHNA ACADEMY 0

ஒரெழுத்து ஒரு மொழி என்பது ஒரே ஒரு எழுத்தானது ஒரு சொல்லாக வந்து பொருள் தருவது ஆகும். ஒரே ஒரு எழுத்து மட்டும் தனித்து வந்து ஒரு பொருளைக் குறிக்குமானால் அதற்கு ஓரெழுத்து ஒரு மொழிச் சொல் என்று பெயர்.  உதாரணம்: தை.. இந்த “தை” என்ற எழுத்தானது தமிழ்மாதங்களில் ஒன்றான மாதத்தின் பெயரைக் குறிக்கும் எழுத்தாகும். இதே எழுத்து “தைத்தல்” “பொருத்துதல்” என்ற பொருளிலும் வரும். இவ்வாறு ஒரே […]

No Image

SIMPLE INTEREST -IMPORTANT FORMULA

March 14, 2019 MADHAVAKRISHNA ACADEMY 0

Principal: The money borrowed or lent out for a certain period is called the principal of the sum. Interest: Extra money paid for using other’s money is called interest. Simple Interest (S.I.): If the interest on a sum borrowed for a certain period is reckoned uniformly, then it is called […]

No Image

PARTNERSHIP -> IMPORTANT FACTS AND FORMULA

March 14, 2019 MADHAVAKRISHNA ACADEMY 0

I. Partnership: When two or more than two persons run a business jointly, they are called partners and the deal is known as partnership. II. Ratio of Division of Gains: (i) When investments of all the partners are for the same time, the gain or loss is distributed among the […]