இலக்கணம் – ஒருமை – பன்மை பிழைகளை நீக்குதல்

April 11, 2019 MADHAVAKRISHNA ACADEMY 0

ஒரு பொருளை மட்டும் குறிப்பது ஒருமை, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொருட்களைக் குறிப்பது பன்மை. தமிழ்நாட்டு அணி போட்டியில் வென்றன. – தமிழ்நாட்டு அணி போட்டியில் வென்றது. ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் ஏற்கப் பெற்றது. – ஐந்தாண்டு […]

சந்திப்பிழை நீக்கி எழுதுதல்

April 11, 2019 MADHAVAKRISHNA ACADEMY 0

வல்லினம் மிகும் இடங்கள் 1. அந்த, இந்த, எந்த, அப்படி, இப்படி, எப்படி என்றும் சொற்களின் பின் வல்லினம்மிகும்.(எ.கா)அந்தத் தோட்டம்             இந்தக் கிணறு             எந்தத் தொழில்             அப்படிச் செய்தான்             இப்படிக் கூறினான்             எப்படிப் பார்ப்போம் 2. இரண்டாம் வேற்றுமை, நான்காம் வேற்றுமை விரிகளில் வல்லினம் ஆகும்.(எ.கா)பொருளைத் தேடினான்             புத்தகத்தைப் படித்தான்             ஊருக்குச் சென்றான்            தோழனுக்குக் கொடு […]

No Image

இலக்கண குறிப்பறிதல் – வினைத்தொகை

April 11, 2019 MADHAVAKRISHNA ACADEMY 0

வினைத்தொகை:  வினை என்பது ஒரு செயலை (வினை) குறிக்கும் சொல் வினைச்சொல்லாகும். இது நிகழ்காலம், எதிர்காலம், இறந்த காலம் என மூன்று காலங்களிலும் வரும். அவ்வாறு மூன்றுகாலங்களிலும் வரக்கூடியச் சொற்களை வினைத் தொகை என்கிறோம்.  […]

இலக்கண குறிப்பறிதல் – உவமைத் தொகை

April 11, 2019 MADHAVAKRISHNA ACADEMY 0

உவமைத் தொகை:  மலர்விழி என்ற சொல் உவமைத் தொகைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும்.  இதில் மலர்விழி என்பதன் முழுத்தொடர் மலரைப் போன்ற விழி என்பதே மலர்விழி என சுருங்கிற்று.  அதாவது மலரைப் போன்ற விழியை உடையவள் என்று குறிப்பிடலாம். இதில் “போன்ற” […]

இலக்கணக் குறிப்பறிதல் – பண்புத்தொகை

April 11, 2019 MADHAVAKRISHNA ACADEMY 0

பண்புத்தொகை:  சொற்களைப் பிரித்தால் நிலைமொழியில் “மை” விகுதி பெற்றுவரும் சொற்களனைத்தும் பண்புத்தொகை ஆகும். “தொன்னிறம்” இச்சொல்லைப் பிரிக்கும்போது “தொன்மை+நிறம்” எனப் பிரியும். இதில் நிலைமொழியில் “மை” விகுதி சேர்ந்து வந்திருப்பதால் இச்சொல்லிற்கான சரியான இலக்கணக்குறிப்பு […]

தமிழ் இலக்கணம் (வகைகள்)

April 11, 2019 MADHAVAKRISHNA ACADEMY 1

தமிழ் இலக்கணத்தில் ஐந்து வகைகள் உள்ளன.  1. எழுத்திலக்கணம் 2. சொல்லிலக்கணம் 3. பொருளிலக்கணம் 4. யாப்பிலக்கணம் 5. அணியிலக்கணம் எழுத்திலக்கணம்: எழுத்து இருவகைப்படும். அவைகள்:அ. முதலெழுத்து      ஆ. சார்பெழுத்து அ.முதலெழுத்து: அ முதல் […]

ஓரெழுத்து ஒரு மொழி சொற்கள்

April 11, 2019 MADHAVAKRISHNA ACADEMY 0

ஒரெழுத்து ஒரு மொழி என்பது ஒரே ஒரு எழுத்தானது ஒரு சொல்லாக வந்து பொருள் தருவது ஆகும். ஒரே ஒரு எழுத்து மட்டும் தனித்து வந்து ஒரு பொருளைக் குறிக்குமானால் அதற்கு ஓரெழுத்து ஒரு […]