சந்திப்பிழை அறிதல்

January 22, 2019 MADHAVAKRISHNA ACADEMY 0

இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள சந்திப்பிழை அறிதல்முக்கியமான பொது தமிழ் குறிப்புகளாகும்.  இது TNPSC போட்டி தேர்வுக்கு மிகவும் பயன்படும். போட்டி தேர்வாளர்கள் கீழ்கண்ட தொகுதிகளை படித்து பயன்பெற வாழ்த்துகிறோம். சந்திப்பிழை அறிதல் சந்திப் பிழையை நீக்குதல் வல்லின எழுத்துக்கள் ஆறு – க், ச், […]

No Image

பொருந்தாச் சொல்

January 19, 2019 MADHAVAKRISHNA ACADEMY 0

இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பொருந்தாச் சொல்முக்கியமான பொது தமிழ் குறிப்புகளாகும்.  இது TNPSC,TNTET  போட்டி தேர்வுக்கு மிகவும் பயன்படும். போட்டி தேர்வாளர்கள் கீழ்கண்ட தொகுதிகளை படித்து பயன்பெற வாழ்த்துகிறோம். பொருந்தாச் சொல் தமிழில் கிட்டத்தட்ட 14 ஆம் நூற்றாண்டு வரையிலான நூல்கள் பெரும்பாலும் […]

No Image

எதிர்ச்சொல்

January 19, 2019 MADHAVAKRISHNA ACADEMY 0

  எதிர்ச்சொல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள எதிர்ச்சொல்முக்கியமான பொது தமிழ் குறிப்புகளாகும். இது TNPSC போட்டி தேர்வுக்கு மிகவும் பயன்படும். போட்டி தேர்வாளர்கள் கீழ்கண்ட தொகுதிகளை படித்து பயன்பெற வாழ்த்துகிறோம். வெஃகல் x விரும்புதல் நல்வினை x தீவிணை வைதல் x புகழ்தல் வழுத்தல் x இகழ்தல் கீழ்த்திசை x மேற்றிசை நகை x அழுகை வலம்புரி x இடம்புரி மலர்தல் x கூம்பல் வெம்மை x தண்மை வல்லினம் x மெல்லினம் ஒற்றுமை x வேற்றுமை […]

பிரித்தெழுதுக

January 19, 2019 MADHAVAKRISHNA ACADEMY 0

பிரித்தெழுதுக இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பிரித்தெழுதுக முக்கியமான பொது தமிழ் குறிப்புகளாகும். இது TNPSC போட்டி தேர்வுக்கு மிகவும் பயன்படும். போட்டி தேர்வாளர்கள் கீழ்கண்ட தொகுதிகளை படித்து பயன்பெற வாழ்த்துகிறோம். தாமுள – தாம்   + உள சரணாங்களே – சரண்  + நாங்களே யாரவர் – யார்   + அவர் அலகிலா […]

No Image

அடைமொழியால் குறிக்கப்பெறும் நூல்கள்

January 19, 2019 MADHAVAKRISHNA ACADEMY 0

அடைமொழியால் குறிக்கப்பெறும் நூல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள அடைமொழியால் குறிக்கப்பெறும் நூல்கள்முக்கியமான பொது தமிழ் குறிப்புகளாகும். இது TNPSC போட்டி தேர்வுக்கு மிகவும் பயன்படும். போட்டி தேர்வாளர்கள் கீழ்கண்ட தொகுதிகளை படித்து பயன்பெற வாழ்த்துகிறோம். இயற்கை ஓவியம் – பத்துப்பாட்டு இயற்கை இன்பக்கலம் – […]

No Image

அடைமொழியால் குறிக்கப்பெறும் சான்றோர்கள்

January 16, 2019 MADHAVAKRISHNA ACADEMY 0

இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள அடைமொழியால் குறிக்கப்பெறும் சான்றோர்கள் முக்கியமான பொது தமிழ் குறிப்புகளாகும்.  இது TNPSC போட்டி தேர்வுக்கு மிகவும் பயன்படும். போட்டி தேர்வாளர்கள் கீழ்கண்ட தொகுதிகளை படித்து பயன்பெற வாழ்த்துகிறோம். • அகத்தியர் – குறுமுனி•இளம்பூரணர் – உரையாசிரியர்,vஉரையாசிரியச்சக்கரவர்த்தி, உரையாசிரியர்களின் தலைமையாசிரியர்• நாச்சினார்க்கினியர் – […]

புகழ்பெற்ற நூல்களும் ஆசிரியர்களும்

January 16, 2019 MADHAVAKRISHNA ACADEMY 0

இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள புகழ்பெற்ற நூல்களும் ஆசிரியர்களும்முக்கியமான பொது தமிழ் குறிப்புகளாகும்.  இது TNPSC போட்டி தேர்வுக்கு மிகவும் பயன்படும். போட்டி தேர்வாளர்கள் கீழ்கண்ட தொகுதிகளை படித்து பயன்பெற வாழ்த்துகிறோம். ஐம்பெருங்காப்பியங்கள் • சிலப்பதிகாரம் – இளங்கோவடிகள்• மணிமேகலை – சீத்தலைச் சாத்தனார்(பௌத்த […]

No Image

சொற்களை ஒழுங்குபடுத்திச் சொற்றொடராக்குதல்

January 16, 2019 MADHAVAKRISHNA ACADEMY 0

இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள சொற்களை ஒழுங்குபடுத்திச் சொற்றொடராக்குதல் முக்கியமான பொது தமிழ் குறிப்புகளாகும். இது TNPSC போட்டி தேர்வுக்கு மிகவும் பயன்படும். போட்டி தேர்வாளர்கள் கீழ்கண்ட தொகுதிகளை படித்து பயன்பெற வாழ்த்துகிறோம். 1. எழுவாய் பயனிலை அமைப்பு:  எழுவாய் முதலில் வரும் அடுத்து பயனிலை வரும் எழுவாயும், […]

No Image

தமிழ் இலக்கணம்

January 16, 2019 MADHAVAKRISHNA ACADEMY 0

 இலக்கணம் ஐந்து வகைப்படும்:1. எழுத்திலக்கணம்2. சொல்லிலக்கணம்3. பொருளிலக்கணம்4. யாப்பிலக்கணம்5. அணியிலக்கணம்  எழுத்தின் வகைகள்:எழுத்துக்கள் இரண்டு வகைப்படும்1. உயிரெழுத்துகள்2. சார்பெழுத்துகள்  முதலெழுத்துகளின் வகைகள்:முதலெழுத்துக்கள் இரண்டு வகைப்படும்1. உயிரெழுத்துகள்2. மெய்யெழுத்துகள்  உயிரெழுத்துகளின் வகைகள்:உயிரெழுத்துகள் இரண்டு வகைப்படும்1. குற்றெழுத்துகள் […]