ஒலி வேறுபாடு

Pothu tamil
Study material for tnpsc

கிணி – கைத்தாளம்
கினி – பீடை
கிண்ணம் – வட்டில், கிண்ணி
கின்னம் – கிளை, துன்பம்
குணி – வில், ஊமை
குனி – குனிதல், வளை
குணித்தல் – மதித்தல், எண்ணுதல்
குனித்தல் – வளைதல்
குணிப்பு – அளவு, ஆராய்ச்சி
குனிப்பு – வளைப்பு, ஆடல்
சாணம் – சாணைக்கல், சாணி
சானம் – அம்மி, பெருங்காயம்
சுணை – கூர்மை, கரணை

சுனை – நீரூற்று
சுண்ணம் – வாசனைப்பொடி
சுன்னம் – சுண்ணாம்பு, பூஜ்ஜியம்
சேணம் – மெத்தை
சேனம் – பருந்து
சேணை – அறிவு
சேனை – படை
சோணம் – பொன், சிவப்பு, தீ, சோணகிரி
சோனம் – மேகம்
சோணை – ஒரு நதி, சேரன் மனைவி
சோனை – மழைச்சாரல், மேகம்

கணகம் – ஒரு படைப்பிரிவு
கனகம் – பொன்
கணப்பு – குளிர்காயும் தீ
கனப்பு – பாரம், அழுத்தம்
கணி – கணித்தல்
கனி – பழம், சுரங்கம், சாரம்
கணம் – கூட்டம்
கனம் – பாரம்
கண்ணன் – கிருஷ்ணன்
கன்னன் – கர்ணன்
கண்ணி – மாலை, கயிறு, தாம்பு
கன்னி – குமரிப்பெண், உமை, ஒரு ராசி
கணை – அம்பு
கனை – ஒலி, கனைத்தல்
TNPSC STUDY MATERIALS VIDEO
கண் – ஓர் உறுப்பு
கன் – கல், செம்பு, உறுதி
கண்று – அம்பு
கன்று – அற்பம், இளமரம், குட்டி, கைவளை
கண்ணல் – கருதல்
கன்னல் – கரும்பு, கற்கண்டு
காண் – பார்
கான் – காடு, வனம்
காணம் – பொன், கொள்
கானம் – காடு, வனம், தேர், இசை
காணல் – பார்த்தல்
கானல் – பாலை
கேணம் – செழிப்பு, மிகுதி
கேனம் – பைத்தியம், பித்து
கேணி – கிணறு
கேனி – பித்துப் பிடித்தவர்
கோண் – கோணல், மாறுபாடு
கோன் – அரசன்
தண் – குளிர்ச்சி
தன் – தன்னுடைய
தணி – தணித்தல்
தனி – தனிமை
தாணி – தான்றிமரம்
தானி – இருப்பிடம், பண்டசாலை,
தாணு – சிவன், தூண், நிலைப்பேறு
தானு – காற்று
திணை – ஒழுக்கம், குலம்
தினை – தானியம், ஒருவகைப் புன்செய்ப்பயிர்
திண்மை – உறுதி
தின்மை – தீமை
திண் – வலிமை
தின் – உண்
துணி – துணிதல், கந்தை
துனி – அச்சம், ஊடல் நீட்டித்தல்
தெண் – தெளிவு
தென் – தெற்கு, அழகு
நண்பகல் – நடுப்பகல்
நன்பகல் – நல்லபகல்
நணி – அணி (அழகு)
நனி – மிகுதி
நாண் – வெட்கம், கயிறு
நான் – தன்மைப் பெயர்
நாணம் – வெட்கம்
நானம் – புனுகு, கவரிமான்
பணி – வேலை, கட்டளையிடு
பனி – துன்பம், குளிர், சொல், நோய்
பணை – முரசு, உயரம், பரந்த
பனை – ஒருவகை மரம்
பண் – இசை

பன் – அரிவாள், பல
பண்ணை – தோட்டம்
பன்னை – கீரைச்செடி
பண்ணுதல் – செய்தல்
பன்னுதல் – நெருங்குதல்
பண்ணி – செய்து
பன்னி – சீப்பு, பனிநீர், மனை, சணல்
பண்மை – தகுதி
பன்மை – பல
பணித்தல் – கட்டளையிடுதல்
பனித்தல் – துளித்தல், தூறல், விரிந்த
பட்டணம் – நகரம்
பட்டினம் – கடற்கரை நகர்
பாணம் – நீருணவு
பானம் – அம்பு
புணை – தெப்பம்
புனை – இட்டுக்கட்டுதல், கற்பனை
புண் – காயம்
புன் – கீழான
பேணம் – பேணுதல்
பேனம் – நுரை
பேண் – போற்று, உபசரி
பேன் – ஓர் உயிரி
வணம் – ஓசை
வனம் – காடு, துளசி
வண்மை – வளப்பம், கொடை
வன்மை – உறுதி, வலிமை
வண்ணம் – நிறம், குணம், அழகு
வன்னம் – எழுத்து, நிறம்
வாணகம் – அக்கினி, பசுமடி
வானகம் – மேலுலகம்
வாணம் – அம்பு, தீ, மத்தாப்பு
வானம் – ஆகாயம், மழை
வாணி – கலைமகள், சரஸ்வதி
வானி – துகிற்கொடி
மணம் – வாசனை, திருமணம்
மனம் – உள்ளம், இந்துப்பு
மணை – மரப்பலகை, மணவறை
மனை – இடம், வீடு
மண் – தரை, மண்வகை
மன் – மன்னன், பெருமை
மண்ணை – இளமை, கொடி வகை
மன்னை – தொண்டை, கோபம்
மாணி – அழகு, பிரம்மசாரி
மானி – மானம் உடையவர்
மாண் – மாட்சிமை
மான் – ஒரு விலங்கு
முணை – வெறுப்பு, மிகுதி
முனை – முன்பகுதி, துணிவு, முதன்மை
அணல் – தாடி, கழுத்து
அனல் – நெருப்பு
அணி – அழகு
அனி – நெற்பொறி
அணு – நுண்மை
அனு – தாடை, அற்பம்
அணுக்கம் – அண்டை, அண்மை
அனுக்கம்; – வருத்தம், அச்சம்
அணை – படுக்கை, அணைத்துக்கொள்ளுதல்
அனை – அன்னை, மீன்
அணைய – சேர, அடைய
அனைய – அத்தகைய
அண்மை – அருகில்
அன்மை – தீமை, அல்ல
அங்கண் – அவ்விடம்
அங்கன் – மகன்
அண்ணம் – மேல்வாய்
அன்னம் – சோறு, அன்னப்பறவை
அண்ணன – தமையன்
அன்னன் – அத்தகையவன்
அவண் – அவ்வாறு
அவன் – சேய்மைச் சுட்டு, ஆண்மகன்
ஆணகம் – சுரை
ஆனகம் – துந்துபி
ஆணம் – பற்றுக்கோடு
ஆனம் – தெப்பம், கள்
ஆணி – எழுத்தாணி, இரும்பாணி
ஆனி – தமிழ் மாதங்களுள் ஒன்று
ஆணேறு – ஆண்மகன்
ஆனேறு – காளை, எருது
ஆண் – ஆடவன்
ஆன் – பசு
ஆணை – கட்டளை, ஆட்சி
ஆனை – யானை
இணை – துணை, இரட்டை
இனை – இன்ன, வருத்தம்
இணைத்து – சேர்த்து
இனைத்து – இத்தன்மையது
இவண் – இவ்வாறு
இவன் – ஆடவன், (அண்மைச் சுட்டு)
ஈணவள்- ஈன்றவள்
ஈனவள் – இழிந்தவள்
உண் – உண்பாயாக
உன் – உன்னுடைய
உண்ணல் – உண்ணுதல்
உன்னல் – நினைத்தல்
உண்ணி – உண்பவன், ஒருவகைப் பூச்சி
உன்னி – நினைத்து, குதிரை
ஊண் – உணவு
ஊன் – மாமிசம்
எண்ண – நினைக்க
என்ன – போல, வினாச்சொல்
எண்ணல் – எண்ணுதல்
என்னல் என்று சொல்லுதல்
எண்கு – கரடி
என்கு என்று சொல்லுதல்
ஏண் – வலிமை
ஏன் – வலிமை, ஒரு வினைச்சொல்
ஏணை – தொட்டில்
ஏனை – மற்றது
ஐவணம் – ஐந்து வண்ணம்
ஐவனம் – மலை நெல்
ஓணம் – ஒரு பண்டிகை
ஓனம் – எழுத்துச்சாரியை

No votes yet.
Please wait...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*