எதுகை, மோனை, இயைபு இவற்றுள் ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுத்தல்

Pothu tamil
Study material for tnpsc

எதுகை, மோனை, இயைபு இவற்றுள் ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுத்தல்

மோனைத்தொடை:செய்யுளில் முதலெழுத்து ஒன்றி வருவது மோனை எனப்படும். மோனை தொடை எட்டு வகைப்படும்.

அடிமோனை

அடிதோறும் வரும் முதற்சீரின் முதலெழுத்து ஒன்றி வருவது அடிமோனையாகும்.

எ.கா. உள்ளத்தாற் பொய்யா தொழுகின் உலகத்தார்
ள்ளத்து ளெல்லாம் உளன்

இணைமோனை

ஓரடியில் முதலிரு சீர்களிலும் வருவது இணைமோனையாகும்.

எ.கா. டிந்த டிந்தொரார் செய்தார்க்கு அவைதாம்
முடிந்தாலும் பீழை தரும்

பொழிப்பு மோனை

ஓரடியில் முதற்சீரிலும் மூன்றாம் சீரிலும் மோனை வருவது பொழிப்பு மோனையாகும்.

எ.கா. புனையா ஓவியம் போல் நிற்றலும்

ஒரூஉ மோனை

ஓரடியில் முதற்சீரிலும் நான்காம் சீரிலும் மோனை வருவது ஒரூஉ மோனையாகும்.

எ.கா. பொய்ம்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த
நன்மை பயக்கு மெனின்.

கூழை மோனை

ஓரடியில் முதல் மூன்று சீர்களிளும் மோனை வருவது கூழை மோனையாகும்.

எ.கா. தானம் வமிரண்டும் ங்கா வியனுலகம்
வானம் வழங்கா தெனின்

மேற்கதுவாய் மோனை

ஓரடியில் முதல்,மூன்றாம்,நான்காம் சீர்களில் வரும் மோனை மேற்கதுவாய் மோனையாகும்.

எ.கா. வானின்று உலகம் ழங்கி ருதலால்

      தானமிழ்தம் என்றுணர் பாரற்று

கீழ்க்கதுவாய் மோனை

ஓரடியில் முதல்,இரண்டாம்,நான்காம் சீர்களில் மோனை வருவது கீழ்க்கதுவாய் மோனையாகும்.

எ.கா. இருள்சேர் ருவினையும் சேரா றைவன்
பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு

முற்று மோனை

ஓரடியில் நான்கு சீர்களிலும் வரும் மோனை முற்று மோனையாகும்.

எ.கா. பெற்றோர்பெறின் பெறுவர் பெண்டிர் பெருஞ்சிறப்புப்

      புத்தேனிர் வாழும் உலகு

 எதுகைத்தொடை

எ.கா. தாம் தவமிரண்டும் தங்கா வியனுலகம்
வாம் வழங்கா தெனின்

இக்குறட்பாவின் இரண்டடிகளிலும் முதற்சீரின் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வருகிறது.முதலெழுத்து அளவாதிருக்க,இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வருவது எதுகைத் தொடையாகும். எதுகைத்தொடைஎட்டு வகைப்படும்

அடி எதுகை

எ.கா. டிந்த கடிந்தொரார் செய்தாற்கு அவைதாம்

      முடிந்தாலும் பீழை தரும்.

இவ்வாறு அடிகள் தோறும் உள்ள முதற்சீரில் உள்ள முதலெழுத்து அளவொத்திருக்க இரண்டாம் எழுத்து ஒற்றி வருவது அடி எதுகையாகும்.

இணை எதுகை

ஓரடியில் முதலிரு சீர்களிலும் வரும் எதுகை இணை எதுகையாகும்.

Read More  PARTNERSHIP -> IMPORTANT FACTS AND FORMULA

எ.கா. பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் அறம்பிற

செய்யாமை செய்யாமை நன்று

பொழிப்பெதுகை

ஓரடியில் முதலாவது மற்றும் மூன்றாவது சீர்களில் வரும் எதுகை பொழிப்பெதுகையாகும்.

எ.கா. தோன்றின் புகழொடு தோன்றுக அஃதிலார்

தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று.

ஒரூஉ எதுகை

ஓரடியில் முதற்சீர் மற்றும் நான்காம் சீர்களில் வரும் எதுகை ஒரூஉ எதுகையாகும்.

எ.கா. துனைநலம் ஆக்கம் தரூஉம் வினைநலம்

வேண்டிய தெல்லாம் தரும்.

கூழையெதுகை

ஓரடியில் முதற்சீர்,இரண்டாம் சீர் மற்றும் மூன்றாம் சீர்களில் வரும் எதுகை கூழை எதுகையாகும்.

எ.கா. ற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றைப்

பற்றுக பற்றி விடற்கு.

மேற்கதுவாய் எதுகை

ஓரடியில் முதற்சீர், மூன்றாம் சீர், நான்காம் சீர்களில் வரும் எதுகை மேற்கதுவாய் எதுகையாகும்.

எ.கா. க்கொண்ட எல்லாம் அப்போம் இழப்பினும்

பிற்பயக்கும் நற்பா லவை.

கீழ்க்கதுவாய் எதுகை

ஓரடியில் முதற்சீர், இரண்டாம் சீர், நான்காம் சீர்களில் வரும் எதுகை கீழ்க்கதுவாய் எதுகையாகும்.

எ.கா. ழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம்

உயிரினும் ஓம்ப்ப் படும்.

முற்றெதுகை

ஓரடியிலுள்ள நான்கு சீர்களிலும் வரும் எதுகை முற்றெதுகையாகும்.

எ.கா. துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்

துப்பாய தூஉம் மழை.

முரண் தொடை:

எ.கா. முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும்

இத்தொடரில் முன்,பின் என சொற்கள் முரண்பட்டு அமைந்துள்ளன.இவ்வாறு அடிகளிலோ,சீர்களிலோ சொல்லோ பொருளோ முரண்பட்டு அமைவது முரண் தொடையாகும். முரண் தொடை எட்டு வகைப்படும்

அடி முரண்

எ.கா. கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்குச் சார்வாய் மற்றாங்கே

எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை.

அடிதோறும் முதற்சொல் முரண்பட்த் தொடுப்பது அடித்தொடையாகும்

இணை முரண்

எ.கா. பொய்மையும் வாய்மை இடத்த புரைதீர்ந்த

நன்மை பயக்கு மெனின்.

இவ்வாறு ஓரடியில் முதல் இரு சீர்களயும் முரண்படத் தொகுப்பது இணை முரணாகும்.

பொழிப்பு முரண்

எ.கா. செல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான்

நல்விருந்து வானத் தவற்கு

ஓரடியில் முதல் மற்றும் மூன்றாவது சீர்களில் முரண் அமைவது.

ஒரூஉ முரண்

எ.கா. புறந்த்தூய்மை நீரன் அமையும் அகந்த்தூய்மை

வாய்மையாற் காணப் படும்

ஓரடியில் முதல் மற்றும் நான்காவது சீர்களில் அமையும் முரண்.

கூழை முரண்

எ.கா. கருமிடற்றன் செஞ்சடையன் வெண்ணீற்றன்

Read More  தொடரும் தொடர்பும் அறிதல்-TNPSC

இவ்வாறு ஓரடியில் முதற்சீர், இரண்டாம் சீர், மூன்றாம் சீர்களில் அமையும் முரண்.

மேற்கதுவாய் முரண்

எ.கா. வெண்வளைத் தோளும் சேயரிக் கருங்கண்ணும்

இவ்வாறு ஓரடியில் முதற்சீர்,மூன்றாம் சீர் மற்றும் நான்காம் சீர்களில் முரண் அமைவது மேற்கதுவாய் முரணாகும்.

கீழ்க்கதுவாய் முரண்

எ.கா. இருக்கையும் நிலையும் ஏந்தழில் இயக்கமும்

இவ்வாறு ஓரடியில் முதல், இரண்டு மற்றும் நான்காம் சீர்களில் அமையும் முரண் கீழ்க்கதுவாய் முரணாகும்.

முற்றும் முரண்

எ.கா. துவர்வாய்த் தீஞ்சொல்லும் உவந்தெனன் முனியாது

இவ்வாறு ஓரடியில் உள்ள அனைத்து சீர்களையும் முரண்பட்த் தொகுப்பது முற்று முரணாகும்.

இயைபுத் தொடை:

எ.கா. கொண்டல் கோபுரம் அண்டையில் கூடும்

கொடிகள் வானம் படிதர மூடும்

கண்ட பேரண்டத் தண்டலை நாடும்

கனக முன்றில் அனம்விளை யாடும்

  • மேற்கண்ட பாடலடிகளின் இறுதியில் ஒரே ஒலி தரும் கூடும்,மூடும்,நாடும்,ஆடும் எனும் சொற்கள் அமைந்துள்ளன. இவ்வாறு அமைவது இயைபுத் தொடையாகும்.
  • செய்யுளின் அடிகளிலோ சீர்களிலோ இறுதி எழுத்தோ,சீரோ,அசையோ ஒன்றி வருவது இயைபுத் தொடை எனப்படும்.
No votes yet.
Please wait...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*