இலக்கணம் பெயர்ச்சொல் வகையறிதல்

Pothu tamil
Study material for tnpsc

பெயர்ச்சொல் என்றால் என்ன? ஒன்றின் பெயரைக் குறிக்கும் சொல் பெயர்ச்சொல் ஆகும். அது இடுகுறியாகவோ காரணமாகவோ இருக்கலாம்.

இடுகுறிபெயர்: 
ஒரு பொருளுக்கு எந்த காரணமும் இல்லாமல் இட்டு வழங்கிய பெயரே இடுகுறிப்பெயர்.
(எ.கா):
மரம்,மலை,மண்

காரணப்பெயர்: 
ஒரு பொருளுக்கு காரணம் கருதி இட்டு வழங்கிய பெயரே காரணப்பெயர்.
(எ.கா):
நாற்காலி,கருப்பன்,

பெயர்ச்சொல்லின் வகைகள் 
பெயர்ச்சொல் ஆறு வகைப்படும். 

  1. பொருட் பெயர்
  2. இடப் பெயர்
  3. காலப் பெயர்
  4. சினைப் பெயர்
  5. பண்புப் பெயர்
  6. தொழிற் பெயர்
பொருட்பெயர்மனிதன், ஆடு, பந்து
இடப்பெயர்மதுரை , தமிழகம், இந்தியா
காலப்பெயர்மணி, கிழமை, வாரம்,மாதம், இளவேனில்
சினைப்பெயர்கண், காது, கை, கால்
பண்புப்பெயர்கசப்பு , மஞ்சல்,அகலம், வட்டம்
தொழிற்பெயர்பாடுதல், ஓடுதல் , உறங்குதல்

1. பொருட் பெயர்
ஒரு பொருளைக் ( உயர்திணை மற்றும் அஃறிணை பொருளை) குறிக்கும் பெயர் பொருட்பெயர் எனப்படும்.
(எ.கா):
உயர்திணை : மலர்விழி, 
உயிருள்ள அஃறிணை : பசு, குதிரை 
உயிரற்ற அஃறிணை : கணினி, மலை

2. இடப் பெயர்
ஒரு இடத்தை (பொது இடப் பெயர் மற்றும் சிறப்பு இடப் பெயர்) சுட்டுகின்ற பெயர் இடப் பெயர் எனப்படும். (எ.கா):
பொது இடப் பெயர் : கோயில், ஊர் , மாவட்டம்
சிறப்பு இடப் பெயர் : இலங்கை, சென்னை 

3. காலப் பெயர்
ஒரு காலத்தை ( பொதுக் காலப் பெயர் மற்றும் சிறப்புக் காலப் பெயர்) குறிக்கும் பெயர் காலப் பெயர் எனப்படும் 
(எ.கா):
பொதுக் காலப் பெயர் : ஆண்டு, விநாடி, கிழமை, மாதம் 
சிறப்புக் காலப் பெயர் : பங்குனி, இளவேனில்

4. சினைப் பெயர்
உறுப்புகளைக் (உயர்திணை மற்றும் அஃறிணைப் பொருள்களின் உறுப்புகளையும்) குறிக்கும் பெயர் சினைப்பெயர் எனப்படும்
(எ.கா):
உயர்திணை சினைப் பெயர் : கைவிரல், கால்விரல் 
அஃறிணை சினைப் பெயர் : மரக்கிளை, பூக்காம்பு

5. பண்புப் பெயர்
ஒரு பொருளின் பண்பைக் (வடிவம், சுவை, அளவு, குணம்) குறிக்கும் பெயர் பண்புப் பெயர் எனப்படும்.
(எ.கா):
வட்டம், கசப்பு, மூன்று, தீமை

Read More  ஆங்கிலச் சொற்களுக்கு நிகரான தமிழ்ச் சொல்லை அறிதல்-TNPSC

6. தொழிற் பெயர்
ஒரு தொழிலைக் குறிக்கும் பெயர் தொழிற் பெயர் எனப்படும்.
(எ.கா):
உறங்குதல்

தொழிற் பெயர் இரண்டு வகைப்படும்

(i). முதல்நிலை தொழிற்பெயர்
பெரும்பாலும் வேர்ச்சொல்லாகவே வரும் முதலெழுத்து குறிலாக இருக்கும் அவை முதல்நிலை தொழிற்பெயர்
(எ.கா):
பெறு , சுடு

(ii). முதற்நிலைத் திரிந்த தொழிற்பெயர்
முதற்நிலைத் தொழிற்பெயரின் முதலெழுத்து நீண்டு வருமாயின் அது
முதற்நிலைத் திரிந்த தொழிற்பெயராகும்.
(எ.கா):
கெடுதல் – தொழிற்பெயர்
கெடு – முதற்நிலைத் தொழிற்பெயர்
கேடு – முதற்நிலை திரிந்த தொழிற்பெயர்

No votes yet.
Please wait...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*