இலக்கணம் – ஒருமை – பன்மை பிழைகளை நீக்குதல்


ஒரு பொருளை மட்டும் குறிப்பது ஒருமை, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொருட்களைக் குறிப்பது பன்மை.

 1. தமிழ்நாட்டு அணி போட்டியில் வென்றன. – தமிழ்நாட்டு அணி போட்டியில் வென்றது.
 2. ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் ஏற்கப் பெற்றது. – ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் ஏற்கப் பெற்றன.
 3. மரத்தில் பழங்கள் பழுத்தன – மரங்களில் பழங்கள் பழுத்தன
 4. . குயில் மயில் ஒன்றாய் இருந்தன – குயிலும் மயிலும் ஒன்றாய் இருந்தன
 5. தோட்டத்தில் மாடுகள் மேய்கிறது – தோட்டத்தில் மாடுகள் மேய்கின்றன.
 6. . அன்று பார்த்தப் பெண் அவள் அல்ல – அன்று பார்த்தப் பெண் அவள் அல்லள்
 7. சில வீரர்கள் கீழே விழுந்தனர் – வீரர்கள் சிலர் கீழே விழுந்தனர்.
 8. பள்ளியில் குழந்தைகள் பாடம் படிக்கிறார்கள் – பள்ளியில் குழந்தைகள் பாடங்களைப் படிக்கிறார்கள்.
 9. குதிரை வேகமாக ஓடின – குதிரைகள் வேகமாக ஓடின .
 10. முருகன் கவிதை எழுதுகிறார் – முருகன் கவிதை எழுதுகிறான்
 11. அணை உடைகின்றன – அணைகள் உடைந்தன
 12. மான்கள் காட்டில் மேய்ந்தது – மான்கள் காட்டில் மேய்ந்தன
 13. புலிகள் வந்தது, எருதுகள் ஓடியது – புலி வந்தது, எருதுகள் ஓடின
 14. தமிழர் திரைகடல் ஓடி திரவியம் தேடினார் – தமிழர் திரைகடல் ஓடி திரவியம் தேடினர்.
 15. கோயிலில் திருமுழுக்கும் கூட்டு வழிபாடும் நடந்தது – கோயிலில் திருமுழுக்கும் கூட்டு வழிபாடும் நடந்தன.
No votes yet.
Please wait...
Read More  புகழ்பெற்ற நூல்களும் ஆசிரியர்களும்

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*